Genealogie

Families Haagsma en Craeck (Kraak).

Wybren_Wytze_Haagsma_1738

Dat bij de totstandkoming van een stamboom in het algemeen en in het bijzonder bij die van ons, veel onderzoek vereist is geweest mag duidelijk zijn uit de vele uren en vakanties die door zijn gebracht op het Rijksarchief te Leeuwarden en anderszins.

Speciaal gaat mijn dank uit naar neef Wiebe Pieter Haagsma, die vooral in het verleden een groot deel van het onderzoek voor zijn rekening heeft genomen. Ook hebben een aantal afstammelingen uit de verschillende stambomen Haagsma hun steentje bijgedragen tot de totstandkoming. Verder noem ik Dhr. Joh. H. Menkhorst, (overleden) die als intermediair ook het nodige materiaal heeft verzameld en aangedragen.

Dat een op schrift gestelde stamboom nooit af is mag ook duidelijk zijn. Ook in ons geval zijn er nogal wat witte plekken te constateren, ik verzoek u dan ook vriendelijk doch dringend deze lacunes samen met mij op te vullen. Ook verbeteringen zijn uiteraard zeer welkom. Historische feiten, zoals levens- en bezitbeschrijvingen, afbeeldingen & foto’s, anekdoten en kadastrale gegevens, geven een bijzondere kleur aan het geheel.

Om het zoeken, lezen en interpreteren in de archieven etc. te vergemakkelijken dan wel zo efficiënt mogelijk te laten verlopen heb ik in het verleden verschillende cursussen gevolgd en een aantal speciale boekwerken aangeschaft. Ik heb er ca. 2 jaar over gedaan om alle gegevens – van de zover bekende Haagsma en verwanten – te digitaliseren. E.e.a. is nu overzichtelijk en snel terug te vinden  bij mij.

Neef Wiebe heeft tijdens het onderzoek naar Haagsma’s in het verleden 29 verschillende stambomen ontdekt, variërend met zeer veel nakomelingen tot de vermelding van slechts enkele personen. Ons voorgeslacht is gelegen in genealogie Gen 1. Zoals u wellicht weet wordt een stamboom vaak genoemd naar de vroegst bekende voorvader, in ons geval hebben we de verschillende families Haagsma ook een code meegegeven. Zie de volgende tabel:

Als de archivalia het toelaten is het wellicht mogelijk de verwantschap van het voorgeslacht aan te tonen zodat meerdere stambomen Haagsma gekoppeld kunnen worden tot één geheel. Wat reeds het geval is bij Gen 3. en Gen 4, door Arie Haagsma is aangetoond dat dit broers zijn, we hadden al een dergelijk vermoeden. Wilt u informatie of gegevens uit een vermelde stamboom? neem dan contact op: >> e-mail pagina << 

Overzicht van alle voorkomende stambomen Haagsma, voor zover bekend

Gen. nr.:
Stamvader:
Geb. jaar (geschat):
Aantal vermeldingen:
Woonplaats (aanname):

 

Omvangrijke stambomen zijn:

Gen 1.
 Wiebe Jacobs
1720
440
 St. Nicolaasga
Gen 2.
 Hylke Jacobs
1700
462
 Dijken
Gen 3 & 4.
 IJsbrand & Jacob Broers Haagsma
1720-1726
1247
 Waclum?- IJlst

 

Middel grote stambomen zijn:

Gen 5.
 Fedde Johannes
1710
145
 Gorredijk
Gen 6.
 Siebe Baukes
1720
114
 Allinggawier
Gen 7.
 Cornelis Martens Haagsma
1740
129
 Joure
Gen 8.
 Folkert Jacobs
1720
123
 Schalsum
Gen 9.
 Douwe Wybrens
1630
81
 Molkwerum
Gen 10.
 Jan Piers
1730
127
 Midlum

 

Kleine tot zeer kleine stambomen zijn:

Gen 11.
 Koop geerts
1720
60
 Noorderdrachten
Gen 12.
 Frans Hendriks
1710
61
 Twijzel/Kooten
Gen 13.
 Fedde Jacobs
1720
37
 Scharnegoutum
Gen 14.
 Folkert Hayes
1720
16
 Akkrum
Gen 15.
 Evert Cornelis
1770
11
 Dronrijp
Gen 16.
 Wytse Tjerks
1640
12
 Minnertga
Gen 17.
 Eeltje Everts
1740
6
 Harlingen
Gen 18.
 Age Sierks Haagsma
1727
5
 Scharnegoutum
Gen 19.
 Haye Reinders Haagsma
1770
9
 Kollum
Gen 20.
 N.v.t.
 –
Gen 21.
 Klaas Baukes Haagsma
1750
12
 Makkum

 

Zeer kleine (vaak enkele namen) met soms vermelding Haagsma maar ook Haarsma, Haadsma en Hakstra,

Gen 22.
 Hermanus Ernst Haa(r)gsma
1786
25
 Almenum
Gen 23.
 Grietje Andries Haa(d)gsma
1805
5
 Sexbierum
Gen 24.
 Wypke Piers Hakstra
1750
11
 ?
Gen 25.
 Albert Ernst Haarsma
1783
6
 Almenum
Gen 26.
 Willem Jans
1760
10
 Harlingen
Gen 27.
 Jan Alles
1760
10
 Suameer
Gen 28.
 Evert Jelles
1750
6
 Grouw

 

Genealogie Craeck.
Een zeer omvangrijke stamboom, die terug gaat naar de 16e eeuw zo rond 1590, de Zuid-Hollandse eilanden.

Gen 01.
 Willem Ariens Craeck
1590
> 2000
 Chalois
 .

genealogieup

>> Naar meer foto’s Genealogie <<